Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského představuje komplex školských zařízení – plně organizované ZŠ J. A. Komenského (I. a II. stupeň ZŠ), a čtyřtřídní MŠ Mládeže.

Naším cílem je v žácích rozvíjet jejich kritické myšlení, schopnost rozklíčovat příčiny a následky jevů kolem nás, dovednost prezentovat názory, diskutovat, obhajovat, argumentovat, řešit konflikty a neshody, spolupracovat v týmu, nést odpovědnost za svěřené úkoly, ale také schopnost uvědomit si a převzít odpovědnost jedince ke světu, být inovativní – přicházet s nápady. Vedeme žáky k tomu, aby si sami vyzkoušeli být hybnou silou, aby zažili úspěch.

Proto podporujeme vzdělávání v oblastech environmentální výchovy, informačních technologií, pohybových aktivit, přípravy pro praktický život a nezapomínáme ani na jazykovou přípravu. Povinná výuka anglického jazyka probíhá od třetího ročníku. V první a druhé třídě nabízíme anglický jazyk formou nepovinného předmětu.

Škola má technické vybavení na velmi dobré úrovni. Všechny učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí. Žákům je k dispozici počítačová učebna se stolními PC a mobilní PC učebna vybavená iPody, keramická dílna s keramickou pecí, výtvarná učebna, školní knihovna.

Velká zahrada v areálu školy nabízí možnost výuky v přírodě, velké sportoviště slouží k výuce tělesné výchovy a odpoledním volnočasovým aktivitám dětí.
V objektu školy působí ZUŠ s výukou hry na hudební nástroje, tance, dramatické a výtvarné výchovy.

Ve škole působí školní poradenské pracoviště, kde mohou žáci, rodiče i pedagogové využít služby výchovného poradce, školního speciálního pedagoga, školního psychologa i školního metodika prevence.

Školní družina o pěti odděleních připravuje pro žáky pestrou náplň činností (výlety, exkurze, plavání, bruslení, soutěže apod.).
Vynikající školní jídelna nabízí výběr ze dvou jídel pomocí čipového systému.