Základní škola J. A. Komenského představuje komplex školských zařízení, který vznikl sloučením dvou typů vzdělávacích subjektů – plně organizované ZŠ J. A. Komenského ( I. a II. stupeň ZŠ), a čtyřtřídní MŠ Mládeže. Objekty jsou od sebe vzdáleny 0,5 km.

V rozsáhlém areálu školy se nachází nově vybudované sportoviště sloužící k výuce tělesné výchovy a odpoledním volnočasovým aktivitám dětí. V objektu školy působí ZUŠ s výukou hry na hudební nástroje, tance, dramatické výchovy.

 

V rámci učebních osnov preferujeme rovnoměrný rozvoj žáka, proto podporujeme vzdělávání v oblastech informačních technologií, v jazykové přípravě, ekologii, pohybových aktivit a přípravy pro praktický život. Povinná výuka anglického jazyka probíhá od třetího ročníku. V první a druhé třídě nabízíme anglický jazyk formou nepovinného předmětu či kroužku. K výuce se využívá odborná učebna informatiky, polytechnická učebna, žákovská kuchyňka, odborná učebna chemie/fyziky.  Ve škole působí školní poradenské pracoviště, kde mohou žáci, rodiče i pedagogové využít služby výchovného poradce, školního speciálního pedagoga, školního psychologa, metodika školní prevence. Školní družina o třech odděleních připravuje pro žáky pestrou náplň činností (výlety, exkurze, plavání, bruslení, soutěže apod.). Vynikající školní jídelna nabízí výběr ze dvou jídel pomocí čipového systému.