Informace pro rodiče žáků, kteří se budou hlásit na SŠ a víceletá gymnázia ve školním roce 2023/24

bude doplněno

 

Informace pro rodiče žáků, kteří se budou hlásit na SŠ a víceletá gymnázia ve školním roce 2022/23

  1. Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až 2 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky (růžový tiskopis) a až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou (modrý tiskopis). V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek, které může uchazeč podat, omezen. Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, musí přesto podat dva tiskopisy přihlášky.

Pořadí obou uvedených škol je vždy shodné na obou přihláškách a nevyjadřuje preferenci té které školy.

  1. 2. Přihlášky s potvrzeným prospěchem vám vytiskne základní škola.

Přední stránku přihlášky (jméno, bydliště, název a adresa střední školy, vzdělávací obor apod.) vyplní zákonný zástupce a žáci je donesou třídnímu učiteli. Poté kariérový poradce přední stranu přihlášky vytiskne, pošle zákonnému zástupci ke kontrole a po odsouhlasení vytiskne kompletní přihlášku a nechá ji potvrdit ředitelkou školy. Teprve pak si nechte potvrdit přihlášku lékařem (pokud je potřeba).

  1. Přihlášku na SŠ podává v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Přihlášku je možné donést na podatelnu střední školy osobně nebo ji zaslat poštou. Přihlášku tedy nepodává základní škola!
  2. Termín odevzdání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení
30. 11. 2022 na obory vzdělání s talentovou zkouškou
1. 3. 2023 na obory vzdělání bez talentové zkoušky

    5. Termíny jednotných přijímacích zkoušek

  1. řádný termín:
13. dubna 2023 4leté obory, vč. nástavbového studia
17. dubna 2023 6letá a 8letá gymnázia
  1. řádný termín:
14. dubna 2023 4leté obory, vč. nástavbového studia
18. dubna 2023 6letá a 8letá gymnázia

Náhradní termín (všechny obory vzdělání):

1. náhradní termín: 10. května 2023
2. náhradní termín: 11. května 2023
  1. Ředitel školy může stanovit školní přijímací zkoušku v termínu
od 12. dubna do 28. dubna 2023 maturitní obory
od 22. dubna do 30. dubna 2023 ostatní obory

 Talentové zkoušky *

od 2. ledna do 15. ledna 2023 obory skupiny „82“
od 2. ledna do 15. února 2023 Gymnázium se sportovní přípravou
od 15. ledna do 31. ledna 2023 konzervatoře

 

* Ředitel školy určí v rámci stanoveného období pro zkoušky do oborů s talentovou zkouškou dva volitelné dny pro vykonání talentové zkoušky. Jeden z nich si vybereš a napíšeš do přihlášky.

   7. Uchazeč svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění oznámení rozhodnutí o přijetí.

Zápisový lístek vydává základní škola (kariérový poradce) pouze zákonným zástupcům.

Zákonní zástupci žáků všech ročníků obdrží zápisové lístky před konáním přijímacích zkoušek. Zákonní zástupci se musí dostavit pro zápisový lístek nejpozději do 15. března 2023, nebo do 30. listopadu 2022 v případě, že podávají přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. O možnosti převzetí ZL budete informováni.

  1. Rozhodnutí o nepřijetí obdrží zákonní zástupci poštou.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

  1. Doporučené webové stránky s přehledem středních škol:

www.infoabsolvent.czwww.atlasskolstvi.cz

Více informací o přijímacím řízení naleznete na:

https://prijimacky.cermat.cz/aktuality/aktualita/336-terminy-jpz-2023

 

Podrobné informace z MŠMT naleznete na:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore