V rámci výzvy č. 02_20_081 Šablony III – pro hlavní město Praha realizujeme

od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2023 následující projekt:

Název projektu: JAK III

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0021703

Cíle výzvy Šablony III

Cílem výzvy je podpořit činnost mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování.

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím sdílení zkušeností pedagogů, spolupráce s odborníky z praxe, zahraničních stáží pedagogů a na pomoc školám při společném vzdělávání dětí a žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga a chůvu. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT. Výzva je ve svém nastavení v souladu s horizontálními principy OP VVV.

_______________________________________________________________________________________________________________

Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy

realizace leden–srpen 2022
Cíl: pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem;
pomoc žákům zasaženým distanční výukou

_______________________________________________________________________________________________________________

V rámci výzvy č. 02_18_064 Šablony II – pro hlavní město Praha realizujeme

od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021, prodlouženo do 28. 2. 2022 následující projekt:

Název projektu: JAK II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015270

Cíle výzvy Šablony II.

Podpora společného vzdělávání, podpora nových metod ve výuce, podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů (supervize/mentoring/koučink), propojení teoretické výuky s praxí, zapojení odborníků do výuky, pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem, zájmové aktivity pro žáky.

_____________________________________________________________________________________________________________

V rámci výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva pro méně rozvinuté regiony) a výzvy č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva pro hl. m. Praha) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) jsme realizovali

od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019 následující projekt:

Název projektu: JAK

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0006513

Cíle výzvy Šablony I.

Podporovat základy vzdělávání rozvojem čtenářské a matematické gramotnosti, podporovat kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, podporovat společné vzdělávání: osobnostní a sociální rozvoj pedagogů, vzdělávání v tématech souvisejících se společným vzděláváním, vzájemné učení škol a pedagogů a personální podpora škol.