Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy

realizace leden – srpen 2023
Cíl: pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem;
pomoc žákům zasaženým distanční výukou

 

Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy

realizace září – prosinec 2022
Cíl: pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem;
pomoc žákům zasaženým distanční výukou

_________________________________________________________________________________________________________________

Projekt Moje škola – Můj nápad je realizován z participativního rozpočtu MČ Praha 6.

V loňském školním roce od dubna do června proběhl na ZŠ J. A. Komenského celoškolní projekt participativního rozpočtování, tzv. Pébéčko. Díky tomuto projektu měly děti příležitost podat svůj vlastní návrh, jak zlepšit prostředí a atmosféru ve škole. Zapojili se žáci a žákyně od třetího do devátého ročníku a vzniklo celkem 24 návrhů, z nichž 8 bylo schváleno do hlasování. V celoškolním hlasování bylo uděleno 608 hlasů. Vítěznými projekty se staly dva návrhy ze třídy 5.A (loňská 4.A), konkrétně projekt “Virtuální realita“ (123 hlasů) a projekt “Relaxační altánek“ (105 hlasů).

_________________________________________________________________________________________________________________

V rámci výzvy č. 02_20_081 Šablony III – pro hlavní město Praha realizujeme

od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2023 následující projekt:

Název projektu: JAK III

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0021703

Cíle výzvy Šablony III

Cílem výzvy je podpořit činnost mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování.

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím sdílení zkušeností pedagogů, spolupráce s odborníky z praxe, zahraničních stáží pedagogů a na pomoc školám při společném vzdělávání dětí a žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga a chůvu. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT. Výzva je ve svém nastavení v souladu s horizontálními principy OP VVV.

_______________________________________________________________________________________________________________

Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy

realizace leden–srpen 2022
Cíl: pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem;
pomoc žákům zasaženým distanční výukou

_______________________________________________________________________________________________________________

V rámci výzvy č. 02_18_064 Šablony II – pro hlavní město Praha realizujeme

od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021, prodlouženo do 28. 2. 2022 následující projekt:

Název projektu: JAK II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015270

Cíle výzvy Šablony II.

Podpora společného vzdělávání, podpora nových metod ve výuce, podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů (supervize/mentoring/koučink), propojení teoretické výuky s praxí, zapojení odborníků do výuky, pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem, zájmové aktivity pro žáky.

_____________________________________________________________________________________________________________

V rámci výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva pro méně rozvinuté regiony) a výzvy č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva pro hl. m. Praha) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) jsme realizovali

od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019 následující projekt:

Název projektu: JAK

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0006513

Cíle výzvy Šablony I.

Podporovat základy vzdělávání rozvojem čtenářské a matematické gramotnosti, podporovat kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, podporovat společné vzdělávání: osobnostní a sociální rozvoj pedagogů, vzdělávání v tématech souvisejících se společným vzděláváním, vzájemné učení škol a pedagogů a personální podpora škol.