Ekotým je hybnou silou aktivit odehrávajících se ve škole.

Analyzuje, plánuje, skrze ankety či osobní kontakt zkoumá názory všech členů naší školy, navrhuje vylepšení, zaznamenává pokroky, sestavuje Eko-kodex, informuje, opatruje nástěnky, komunikuje nejen v rámci školy, ale také s širší veřejností, prezentuje výsledky našich úspěchů v médiích, reprezentuje na Městském žákovském parlamentu.

Čemu se ve školním roce 2019/2020 věnujeme?

Na říjnové schůzce jsme si společně se členy Ekotýmu pro shrnutí představili všechna témata, jimiž se v programu můžeme zabývat. Velké části z nich jsme se již v předcházejících letech do hloubky věnovali – například tématu „Voda“, „Energie“, „Odpady“, „Doprava“ aj. Pro letošní rok jsme si tedy přibrali následující – k jednomu z témat z loňského školního roku „Prostředí školy“ jsme prostřednictvím hlasování zvolili ještě „Šetrného spotřebitele“ a také novou výzvu, tj. námi doposud nezpracované téma „Biodiverzita“.

Každý člen Ekotýmu se podle svého uvážení přidal k tématu, které je mu nejbližší. Ve vedení každé ze tří skupin máme vždy dvě zkušené žačky z vyšších ročníků, ty vedou tento tematický Ekotým napříč ročníky I. i II. stupně a s ním spolupracují.