INFORMACE SOUVISEJÍCÍ S DISTANČNÍ VÝUKOU

 

Odkazy na vhodné zdroje_ inspirace_jak mluvit s dětmi o koronaviru
leták I_stupeň  
leták II_stupeň

Koronavirus a druhá vlna

 

ZÁSADY DISTANČNÍ VÝUKY

Distanční výuka má potenciál pro rozvoj klíčových kompetencí, digitální gramotnosti, rozvoj inovativních metod či posilování role formativní zpětné vazby v procesu učení.

Na naší škole je hlavním komunikačním kanálem email. Pro komunikaci se zákonnými zástupci využívají pedagogičtí pracovníci pracovní emailovou adresu, popřípadě telefonní kontakt.  Jednotnou platformou školy pro distanční vzdělávání je Google Classroom. K práci se školními nástroji Google je nutné vždy používat adresu s koncovkou @jakomenskeho.online.  Přístupové údaje k účtům předali žákům třídní učitelé.
Vyučování probíhá dle platného rozvrhu. V rámci distanční výuky je kladen důraz na základní učivo, hlavní předměty (český jazyk, matematika, cizí jazyky) a naukové předměty. Předměty výchov budou od 2. 11. vyučovány formou projektů s návazností na každodenní život. Online výuka probíhá podle určeného rozvrhu.
Distanční způsob může probíhat nejrůznějšími formami: offline výuka – např. práce s učebnicí, pracovním sešitem, knihou, pracovním listem, online výuka – synchronní i asynchronní. Východiskem je  metodika MŠMT pro distanční vzdělávání.

Účast na synchronní online výuce je povinná. Nepřítomnost je považována za absenci, pokud nebyl se žákem či jeho zákonným zástupcem individuálně dohodnut jiný způsob zapojení. Pro omlouvání absencí platí to stejné, co pro prezenční vzdělávání.

Každému žákovi byl na začátku školního roku zřízen školní účet. Veškerá výuka probíhá v Google Classroom a žák nepotřebuje žádné další programy a aplikace.

Škola zakoupila jako podporu distančního vzdělávání další technické vybavení pro pedagogy a pro žáky formou výpůjčky.