ZŠ a MŠ J. A. Komenského, 169 00 Praha 6 \ Břevnov, U Dělnického cvičiště 1100/1 oznamuje, že volby dvou členů školské rady za zákonné zástupce žáků
proběhnou ve čtvrtek 23. 2. 2023 od 14.00 do 17.00 v předsálí žákovské kuchyňky (u bočního vchodu) v době charitativní akce „Komenský pro kuře“.  Prostory voleb budou označeny.
Členy školské rady volí oprávněné osoby osobně.
Za jednoho zákonného žáka hlasuje vždy jen jeden zákonný zástupce; v případě, že zákonný zástupce při volbě zastupuje více žáků, náleží mu příslušný počet hlasů.

Navržení kandidáti z řad zákonných zástupců žáků, kteří nominaci přijali:

Jan Hanuš – zákonný zástupce žáka ze 3. B

Martin Korbel – zákonný zástupce žáka ze 6. A

Představení navržených kandidátů
Hlasovací lístek – školská rada – ZZ – 2. kolo
_______________________________________________________________________________________________________
Renata Šímová – již není zákonným zástupcem na naší škole, tudíž není uvedena na kandidátce a hlasovacím lístku.

Za platné je možno považovat volby, kterých se zúčastní alespoň jedna čtvrtina zákonných zástupců žáků.

Případné opakování voleb členů školské rady, zejména z důvodu nízké účasti oprávněných osob, se uskuteční nejdříve za 15 a nejpozději do 30 dnů.

Není-li zvolen stanovený počet členů školské rady ani na základě opakovaných voleb, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

ŠKOLSKÁ RADA

Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

Funkční období členů školské rady je tři roky. Členství ve školské radě je čestné a zaniká uplynutím funkčního období.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy.