Vážení rodiče, milí žáci,

všichni jsme se těšili, že po návratu z prázdnin bude naše škola – ZŠ J. A. Komenského – využívat novou školní kuchyni s rozšířenou jídelnou a že se žáci dočasně umístění v prostorách základní umělecké školy vrátí do svých učeben. Koncem roku pak měly být k nastěhování nové půdní prostory s moderními učebnami, knihovnou a dalším zázemím. Situace s dokončením půdní vestavby a s tím související rekonstrukcí kuchyně a jídelny se však zkomplikovala.

Zřizovatel školy – městská část Praha 6 – byl bohužel nucen odstoupit od smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem – společností Raeder & Falge, která měla stavbu realizovat. Důvodem bylo závažné neplnění smluvních povinností, k němuž opakovaně docházelo ze strany zhotovitele.

Stavební firma byla několikrát upozorňována na skutečnost, že se na realizaci díla podílí poměrně nízký počet pracovníků a postup prací neodpovídá dohodnutému harmonogramu. Stejně tak firma nedokázala zajistit podmínky pro dostatečnou bezpečnost práce na staveništi. Těchto několik hrubých pochybení bylo řešeno dle uzavřené smlouvy udělením sankcí vůči zhotoviteli. Během prací do budovy zatékalo rozkrytými střechami, kdy objednatel opakovaně požadoval nápravu a uplatňoval na stavební firmě vzniklé škody. Počátkem prázdnin stavební firma změnila svou vlastnickou strukturu, přestala komunikovat a opustila staveniště bez řádného zajištění stavby – především tedy bez zajištění rozkrytých střech tak, aby do budovy nezatékalo. Bohužel před opuštěním staveniště proběhly bourací práce a demontáže ve školní jídelně, která je tak mimo provoz.

Přes veškerou snahu se nepodařilo zjistit kompetentní osobu na straně zhotovitele, která by byla schopna zajistit staveniště a objekt proti vzniku dalších škod na majetku a neprodleně obnovit stavební práce. Objednavatel proto zahájil vlastní práce na zajištění objektu a také na sanaci škod, jejichž odstranění je nutné k zahájení nového školního roku.

Je zřejmé, že veškeré pokusy vyřešit situaci smírnou cestou, tj. aby zhotovitel obnovil stavební práce a zajistil řádné a včasné dokončení díla, se míjely účinkem. Rada městské části tudíž 25. července rozhodla o odstoupení od smlouvy a s účinností k 26. červenci 2022 byl smluvní vztah se stavební firmou ukončen. Aktuálně probíhají práce na dočasném zakonzervování stavby a připravuje se výběrové řízení na nového zhotovitele, který projekt převezme a dokončí. Jde o postup v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, který nedává jinou možnost, než dokončení stavby opakovaně soutěžit v otevřeném řízení při dodržení všech zákonem stanovených lhůt. Přímé zadání a bezodkladné obnovení stavebních prací není možné. Předpokládáme, že se stavební práce znovu rozběhnou koncem letošního roku. Současně s přípravou nového výběrového řízení jsou podnikány kroky k zajištění pohledávek vůči zhotoviteli.

Co výše zmíněné znamená pro provoz školy v novém školním roce?

  • Do konce prázdnin budou všechny prostory školy, které byly poškozeny protečením dešťové vody, sanovány, budou vyměněny podlahové krytiny, bude uklizeno a vymalováno, tak aby byly bezpečně připraveny na nový školní rok.
  • Třetí podlaží, které mělo být žákům a učitelům od září k dispozici, zůstává nedokončené a není možné ho využít. Z tohoto důvodu bude škola využívat k výuce prostory nedaleké ZUŠ Jana Hanuše tak, jako tomu bylo od zahájení realizace půdní vestavby.
  • Bohužel nebyla dokončena rekonstrukce školní jídelny. Zajistili jsme však náhradní stravování v bezprostřední blízkosti školy – pro prvňáčky v zaměstnanecké jídelně v Domově pro seniory Elišky Purkyňové, pro všechny ostatní v menze koleje Na Kajetánce.
  • V menze budou mít děti a pedagogové k dispozici oddělené prostory od ostatních studentů. Na výběr bude ze dvou jídel.
  • Na obědy se žáci vždy budou přemisťovat za doprovodu učitelů tak, aby přechod z jedné budovy do druhé byl bezpečný.

Činíme veškeré kroky, aby se současná situace, která nevznikla naší vinou, co nejméně dotkla provozu školy a komfortu žáků a učitelů. V této souvislosti vás zároveň prosíme o shovívavost a spolupráci. Jen společně totiž dosáhneme toho, aby výše popsaný režim výuky a stravování fungoval bez potíží. Věříme, že i s vaší pomocí vše zvládneme.

Předběžně plánujeme ihned na začátku školního roku uspořádat společné setkání, kde vám osobně zodpovíme veškeré případné dotazy.

V Praze dne 1.8.2022

Ing. Ivana Koubková                                                                               Ing. Marie Kubíková

Ředitelka ZŠ a MŠ J. A. Komenského                                              Radní MČ Praha 6 pro oblast školství

Tento oficiální text ke stažení zde: ZŠ JAK_dopis info stavba 1_8

Fotogalerie: 1. 8. 2022 – pan starosta Mgr. Ondřej Kolář, paní radní pro školství Ing. Marie Kubíková, zástupci společnosti SNEO, a.s. v prostorách naší školy