Smluvní termín na dokončení stavebních prací generálního dodavatele stavby spol. KONSIT je do poloviny března, následně budou dokončeny za vhodných klimatických podmínek práce na střeše objektu.

Aktuálně jsou postupně odstraňovány provizorní stěny oddělující stavbu od provozu školy pro možnost dokončovacích prací v těchto místech, dokončují se finální povrchy, zprovozňuje se nová technologie, vč. zaškolení obsluhy, jsou osazovány nové dveře a prosklené stěny, byly zahájeny před-přejímky, odstraňují se vady a nedodělky. Ve venkovní části jsou dokončeny zpevněné plochy, provádí se terénní úpravy.

Ze dvora školy bude po dokončení prací odvezeno zařízení stavby – stavební a skladové buňky i zbytky stavebního materiálu. Celý prostor bude kompletně vyčištěn.

Do školy se nastěhuje zpět část původního vybavení školy odvezeného před zahájením stavebních prací.

Nové prostory v půdních vestavbách je možné začít využívat po vydání kolaudačního souhlasu stavebním úřadem – předpoklad do konce dubna.

Po dokončení stavby (v březnu) bude zahájena montáž interiérového vybavení nových prostor (učebny, kabinety, sborovna, knihovna) – předpoklad dokončení montáže do konce dubna

Dokončení všech prací (stavba, vybavení interiéru, stěhování vybavení) je předpokládáno v květnu.