Povinné vzdělávání dětí

Vážení rodiče,

níže přikládáme informace ke vzdělávání dětí, pro něž je vzdělávací proces povinný, tzn. děti, které dovrší před novým školním rokem pěti let. Jde především o docházku do MŠ a omlouvání absencí dětí.

 

 • Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně. Čas příchodu dítěte na povinné vzdělávání se stanovuje nejpozději na 8.30 hodin, končí nejdříve ve 12.30 hodin. 
 • Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti, písemně, telefonicky nebo osobně. Po návratu dítěte do školy písemně v docházkovém (omluveném) sešitu s uvedením důvodů absence (platí pouze pro povinné předškolní vzdělávání). Ředitel MŠ může požadovat, pokud jsou k tomu relevantní okolnosti, doložení nepřítomnosti dítěte z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem, a to jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem.
 • Předem známou nepřítomnost dítěte oznamují zákonní zástupci škole písemně do evidenčního listu (docházka) na nástěnce nebo osobně učitelce mateřské školy. Zákonný zástupce dítěte, které má předškolní vzdělávání povinné, je povinen tuto plánovanou nepřítomnost prokonzultovat s učitelkou třídy (v případě, že se jedná o více jak 5 pracovních dní, tak i s ředitele školy), poté zapsat do docházkového (omluvného) sešitu.
 • Nepřítomnost pro onemocnění, nebo úraz oznamují zákonní zástupci bez zbytečného odkladu, včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole, osobně, písemně nebo telefonicky.
 • Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách; pro účely tohoto ustanovení se termín jarních prázdnin určuje podle sídla mateřské školy v souladu s vyhláškou o organizaci školního roku. Právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno, není větou první a druhou dotčeno.

 

Desatero pro předškoláky

„… toto bych měl zvládat, než půjdu do školy…“

 

 1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze.
 2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopně kontrolovat a řídit své chování.
 3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti.
 4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci.
 5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy.
 6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech.
 7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinout záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit.
 8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině.
 9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost.
 10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě.

 

Pro více informací klikněte zde: