Vážení rodiče,

vstup dítěte do mateřské školy je významnou událostí nejen v životě dítěte, ale i v soužití celé rodiny. Děti, které se do té doby pohybovaly převážně v kruhu rodinném, najednou poznávají jinou společnost, nové kamarády i dospělé a nové prostředí.

Rodiče i děti se potýkají s různými pocity a seznamují se s novými způsoby chování. Rodiče musí často měnit svou představu o předškolním zařízení, učí socializovat nejen své dítě do skupiny svých vrstevníků, ale i sebe do nové komunity ostatních rodičů. Obě skupiny se učí respektovat určitá pravidla. Některé děti se s touto změnou vyrovnávají snadno a s jistotou, jiné potřebují delší čas na přivyknutí nové situaci.

Jednou z podmínek naplňování cílů předškolního vzdělávání, které jsou vymezeny a charakterizovány v Rámcovém vzdělávacím programu předškolního vzdělávání, je možnost postupné adaptace nově příchozích dětí na prostředí mateřské školy.

Naším velkým přáním je, aby se děti cítily ve školce spokojené a aby do ní chodily rády, a proto je adaptační a zkušební doba umožněna individuálně a s ohledem na možnosti rodičů a potřeby a zvláštnosti konkrétního dítěte.

Co mohou rodiče vykonat, aby vstup dítěte do MŠ byl úspěšný a  nenásilný:

Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je. Můžete si k tomu vzít obrázkovou knížku nebo si popovídejte s dítětem, které do školky už chodí (mělo by tam ale chodit rádo, aby se vaše dítě nevystrašilo barvitým líčením zlých zážitků). Vyhněte se negativním popisům, jako „tam tě naučí poslouchat“, „tam se s tebou nikdo dohadovat nebude“ apod.

Zvykejte dítě na odloučení. Při odchodu např. do kina láskyplně a s jistotou řekněte, že odcházíte, ale ujistěte dítě, že se vrátíte. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout. Chybou je, vyplížit se tajně z domu. Dítě se cítí zrazené a strach z odloučení se jen prohlubuje.

Veďte dítě k samostatnosti zvláště v hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že bude jediné, které si neumí obléknout kalhoty nebo dojít na záchod.

Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky, ale ujistěte ho, že mu věříte a že to určitě zvládne. Zvýšíte tak sebedůvěru dítěte. Pokud má dítě chodit do školky rádo, musí k ní mít kladný vztah. Z toho důvodu nikdy školkou dítěti nevyhrožujte (dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest) – vyhněte se výhrůžkám typu „když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne“.

Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Ovšem neodcházejte ani narychlo nebo tajně, ani ve vzteku po hádce s dítětem.

Dejte dítěti s sebou něco důvěrného (plyšák, hračka).

Plňte své sliby – když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít.

Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy. Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu u rodičů. Platí tu, že zbavit se své úzkosti znamená zbavit dítě jeho úzkosti. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčení o tom, že dítě do školky dát chcete, pak byste měli přehodnotit nástup dítěte do školky. Případně se dohodněte, že dítě do školky bude vodit ten, který s tím má menší problém.

Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny. Dítě prožívá stres nejen z toho, že je ve školce bez rodičů a zvyká si na nové prostředí. Přidá se strach z toho, že selže a odměnu pak nedostane.

Proces adaptace

V červnu po zápisu dítěte do MŠ se koná informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí. Přesný termín schůzky bude rodičům zaslán na e-mail.

Samotný nástup dítěte do MŠ má několik fází. Doba pobytu ve škole se prodlužuje v závislosti na stupni socializace dítěte:

 1. fáze – dítě zůstává v MŠ nejdéle do 10.00 hodin (odchází před pobytem venku)
 2. fáze – dítě zůstává v MŠ nejdéle do 11.30 hodin (odchází před obědem)
 3. fáze – dítě odchází po obědě
 4. fáze – dítě zůstává i na spaní

Pro hladší průběh adaptace rodičům umožňujeme:

vstup do třídy, kde si mohou s dítětem chvíli pohrát (po předchozí domluvě s učitelkami)

Časové období pro adaptaci je pro každé dítě zcela individuální a mělo by vycházet především z potřeb dítěte. Závisí na věku, psychickém vývoji i na povaze dítěte. Standartní doba pro adaptaci je jeden týden až dva týdny. Při větších obtížích může být po dohodě s rodiči adaptační doba prodloužena. Pokud se u dítěte objeví velké adaptační problémy, budeme hledat společné individuální řešení v zájmu dítěte.

Při předávání dítěte do třídy:

 • zbytečně neprodlužujte ranní loučení (prodlužováním loučení prodlužujete pláč dítěte)
 • nevyvolávejte v dítěti lítost nad vzájemným odloučením
 • pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale i rozhodní (je běžné, že dítě pláče, poměrně často se však uklidní za pár minut po odchodu rodičů)
 • při obtížnější adaptaci navštivte ráno na pár minut třídu, pohrajte si s ním, zabavte ho
 • nikdy neodcházejte tajně, bez rozloučení
 • pokud dáte dítěti slib (přijdu za chvíli, přijdu po obědě, …), vždy jej splňte
 • pokud jeden z rodičů nese předávání dítěte těžce, je lepší, aby dítě vodil druhý rodič
 • pouze v krajních případech při neustupujícím pláči voláme rodičům, aby si dítě vyzvedli z MŠ dříve

Rady na závěr:

Před nástupem do MŠ navštěvujte s dětmi rodiny s jinými dětmi, mateřská centra, dětské herny, kamarády, …

Rozvrhněte si čas tak, aby dítě nebylo při příchodu do školy stresováno.

Dejte dítěti s sebou malou podepsanou hračku – kousek známého z domova.

Nespěchejte na dítě, dopřejte mu čas, aby zvládlo věci samo.

Nesnažte se adaptaci urychlit, netlačte na dítě.

Povídejte si o tom, co dítě ve školce dělalo, co nového se naučilo.

Udělejte si jasno v tom, jak adaptaci na školku prožíváte vy, děti dokážou velmi citlivě vycítit projevy strachu, nejistoty, váhání u svých rodičů.

Vyvarujte se výhrůžek typu: „Počkej, až budeš chodit do školky!“ „Jestli budeš zlobit, půjdeš do školky.“ – děti by se díky tomu obávaly školky dopředu.

Mějte spolu s dětmi pravidla a dbejte, aby se dodržovala (dospělý stanovuje hranice, pravidla, dítě se je učí respektovat).

Zaměřte se na rozvoj sebeobsluhy (používat WC, umývat si ruce, držet lžíci, najíst se, pít z hrnečku, s pomocí se obléct, obout si boty,).

Vysvětlujte dětem, co je vhodné a nevhodné chování a proč tomu tak je.

 

Všechny pracovnice MŠ (pedagogové i provozní personál) mají k dětem empatický, klidný a trpělivý přístup.

Paní učitelky přihlíží vždy k individuálním potřebám každého dítěte a  svým profesionálním přístupem jsou připraveny vám pomoci, podat potřebné informace, případně vám poradit, co by pro Vaše dítě bylo v  rámci snadné adaptace nejvhodnější.

 

Těšíme se na viděnou.