ZŠ a MŠ J. A. Komenského, 169 00 Praha 6 – Břevnov, U Dělnického cvičiště 1100/1 oznamuje, že volby dvou členů školské rady za zákonné zástupce žáků

proběhnou dne 19. 11. 2019 v přízemí školy od 17.00 do 20.00.

Členy školské rady volí oprávněné osoby osobně.

Za jednoho žáka hlasuje vždy jen jeden zákonný zástupce; v případě, že zákonný zástupce při volbě zastupuje více žáků, náleží mu příslušný počet hlasů. 

Navržení kandidáti z řad zákonných zástupců žáků: 

paní Renata Šímová, zákonný zástupce žáka ze 7. A

pan Martin Korbel, zákonný zástupce žáka 3. A

 

Školská rada
Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.
Funkční období členů školské rady je tři roky. Členství ve školské radě je čestné a zaniká uplynutím funkčního období.
Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy.