19. 11. 2021 dojde k zahájení realizace půdní vestavby ZŠ J.A. Komenského, nyní je již podepsána smlouva se zhotovitelem stavby. Žákům, rodičům a v neposlední řadě pedagogickému sboru děkuji za pochopení a vstřícnost při následných organizačních omezeních, které stavba přinese. Koubková, ředitelka školy

Informace, které poskytl zřizovatel – ÚMČ PRAHA 6:
V červenci bylo Radou městské části Praha 6 odsouhlaseno uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem, který však i přes opakované výzvy neposkytnul součinnost nutnou k podpisu smlouvy. Z tohoto důvodu byl Radou městské části Praha 6 v září tento dodavatel vyloučen a zároveň bylo odsouhlaseno uzavření smlouvy o dílo s dalším účastníkem v pořadí. Vyloučený účastník následně podal koncem září námitku proti úkonu zadavatele – proti svému vyloučení. Tuto námitku zadavatel odmítnul. Po uplynutí zákonem stanovených lhůt pro podání návrhu na přezkum úkonů zadavatele a po následném uplynutí lhůty pro odvolání byla dne 12.11.2021 uzavřena smlouva o dílo, která byla dne 15.11.2021 vložena do registru smluv. Dne 19.11.2021 proběhne předání staveniště a bude zahájena realizace díla.