Podle novelizovaného ustanovení školského zákona se dětem starším pěti let poskytuje vzdělávání bezúplatně. Znamená to, že i v případě odkladu nebo dodatečného odkladu školní docházky se školné neplatí.

Povinné předškolní vzdělávání probíhá formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech v rozsahu čtyř hodin denně, zpravidla od 8:00 do 12:00 hod. Ve dnech školních prázdnin docházka povinná není. Dítě má samozřejmě právo pobývat v MŠ po celou dobu provozu.

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do mateřské školy.

Při opakovaném zanedbání bude vyžadováno doložení důvodu nepřítomnosti nejpozději do tří dnů ode dne výzvy. V době prázdnin postačí pouhé oznámení nepřítomnosti.

Zákonný zástupce je povinen školu informovat o nepřítomnosti dítěte:

Po návratu dítěte do mateřské školy je nutná písemná omluvenka s uvedením důvodů absence v omluvném listu a podpisem jednoho ze zákonných zástupců.

 Omluvný list je na jednotlivých třídách u třídních učitelek.