Vážení rodiče,

posílám Vám upřesňující informace k zahájení provozu.

Prosím Vás o respektování požadavků školy, které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení k ochraně veřejného zdraví. Vybrala jsem pro Vás vše podstatné, co se bude týkat Vás a Vašich dětí při návratu do provozu naší mateřské školy.

V rámci opatření vydaných MŠMT a MZ ze dne 6.4.2021 vyplývá, že v první fázi rozvolňování bude umožněno účastnit se předškolního vzdělávání dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání (tzn. děti v posledním roce před zahájením školní docházky a děti s odkladem školní docházky).

Dále pak dětem, které spadají do skupiny výjimek (bod č. 14 v přiloženém dokumentu Mimořádné opatření MZ).

Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu. Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v respirátoru, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

Povinné testování dětí antigenními neinvazivními testy Lepu rapid bude probíhat při ranním scházení dětí 2x týdně vždy v pondělí a čtvrtek ve třídě Žabek, proto počítejte při předávání dítěte s časovou prodlevou cca 20 minut.

Zákonný zástupce své dítě otestuje neinvazivním antigenním testem za přítomnosti pedagogické pracovnice a vyčká na negativní, či pozitivní výsledek testu (po dobu 15 minut do výsledku testu) v areálu MŠ (boční vchod – únikový východ). Je nám líto, ale škola nedisponuje žádnou místností, která by mohla být po tuto dobu určena jako bezpečná čekárna, a to ani v případě nepříznivých povětrnostních podmínek. V případě negativního výsledku dítě odchází do své třídy a rodiče do budovy nevstupují. Prosíme o dodržování rozestupů při čekání na výsledek testu, nejméně 1,5 metru na zahradě.

Pokud nebude žák v den testování přítomen, bude otestován dodatečně v den jeho nástupu.

V případě pozitivního výsledku testu bude muset dítě absolvovat PCR test, jehož výsledek je rodič povinen sdělit škole při obnovení docházky.

Výsledky antigenních testů budou zapisovány do denních přehledů testování dle Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví.

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Při dnech, kdy se nebude testovat, budete děti předávat u vchodu kompetentní osobě. Při pobytu venku odpoledne, čekají rodiče u vchodu do zahrady. Při nepříznivém počasí odpoledne zazvoníte na třídu, dítě Vám bude předáno u vchodu.

Děti budou rozděleny do homogenních skupin po 15 dětech. Děti ze třídy Veverek budou spojeny se třídou Zajíců. Děti ze třídy Žabek budou spojeny se třídou Ježků. Přehled zvonění do jednotlivých tříd bude vyvěšen na vchodových dveřích.

I nadále platí od MHMP metodický pokyn, podle něhož se umožňuje stravování všem dětem, i pro ty, které mateřskou školu navštěvovat prezenčně nemohou, a to formou osobního odběru u výdejního okénka. Není možné stravu konzumovat na místě. Z výše uvedeného Vám tuto možnost nabízíme od pondělí 12.4.2021.

Zájemci o obědy musí své dítě přihlásit nejpozději do 13:30 hodin den předem, tj. pondělní oběd se musí přihlásit v pátek 9.4. do 13:30 hod. Přihlašovat obědy je možné u vedoucí školní jídelny Libušky Tylové na tel. číslo 604 263 864 nebo na e-mail: skolka.jidelna@jakomenskeho.cz

Obědy budou vydávány od 11:30 do 11:45 hodin u hlavního vchodu mateřské školy.

Cena oběda: 23 Kč (3–6 let), 26 Kč (7–10 let)

Strava se tyká pouze obědů (ne přesnídávek a svačin), započítána bude pouze cena oběda. V souladu s požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách budou obědy předávány do Vámi přinesených nádob.

Děkuji Vám za včasné přihlášení dětí ke stravování a dodržování času výdeje.

Prosíme rodiče, aby nás informovali na e-mail (skolka@jakomenskeho.cz) nejpozději do pátku 9.4. do 9,00 hodin, zda Vaše dítě nastoupí do mateřské školy nebo bude volena distanční výuka.

Informace a instrukce potřebné k testování ve školách a školských zařízeních jsou uvedeny na adrese https://testovani.edu.cz/

Kompletní manuál testování vydaný MŠMT.

Kontrolní seznam příznaků COVID-19 u dětí.

 

Pevně věřím, že současnou situaci společně zvládneme a umožníme tak dětem strávit klidné jaro s kamarády v naší školce.

Těšíme se na Vás. V případě dalších dotazů mě, prosím, kontaktujte.

 

Za celý tým MŠ Mládeže

Martina