Praha dne 29. 4. 2020

Vážení zákonní zástupci,
v souladu s rozvolňováním vládních opatření v oblasti školství je připravováno znovuotevření mateřských škol MČ Praha 6 od pondělí 25. května 2020, které bude probíhat v mimořádném režimu. Účast dětí na předškolním vzdělávání nebude povinná a bude se řídit obdobnými podmínkami jako u základních škol.
Ředitelka školy stanoví nejvyšší možný počet dětí ve skupině s přihlédnutím k prostoru tříd, personálním a hygienickým možnostem školy v souvislosti s Covid-19.
Účast dětí ve třídách a všechny aktivity budou probíhat v menších skupinách.
V případě nedostatečné kapacity z důvodu omezeného počtu dětí ve třídě či nedostatku pedagogických pracovníků budou přednostně umísťovány děti rodičů zastávající pracovní pozice nezbytné pro chod státu a města a dále povinně se vzdělávající děti.
Vzájemný kontakt tříd bude omezený.
Pracovníci školy budou ráno při příchodu dětí provádět důslednější kontrolu zdravotního stavu dětí a v případě jakýchkoliv obtíží nebudou děti přijímány do kolektivu – viz informace na webu uvedeném níže.
V průběhu dne nebude povinné nosit roušky – děti budou mít v zásobě min.3 roušky pro případ nákazy či potřeby opustit MŠ ( roušky zajistí rodiče, bez roušek nebude vpuštěno do MŠ).
Platba školného – děti, které nebudou ani jeden den navštěvovat mateřskou školu, budou od platby osvobozeny.

Další podrobné podmínky provozu škol a školních jídelen připravuje MŠMT a MZ ČR.
Aby se naše škola mohla na tuto situaci co nejdříve připravit, žádáme Vás o vyplnění krátkého dotazníku, kterým chceme předběžně zjistit Váš zájem o tuto formu provozu mateřské školy.

Vyplněný dotazník zašlete elektronicky e-mailem na adresu školy nejpozději do 7. května 2020.

Na základě výsledků dotazníkové akce připraví naše mateřská škola organizaci tříd, zapojení pedagogických pracovníků do činností a další podrobnosti, které vyplynou z upřesňujících instrukcí MŠMT a MZ ČR.

Upozorňujeme, že přijetí dítěte do mateřské školy bude podmíněno podepsáním čestného prohlášení zákonným zástupcem o nerizikovosti dítěte a dalších osob, které s ním sdílejí společnou domácnost. Podepsané čestné prohlášení budete odevzdávat v den nástupu dítěte do mateřské školy.

S pozdravem

Klára Hrdinová
zástupkyně MŠ

 

Odkazy:http://www.msmt.cz/
https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni/

DOTAZNÍK PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ MŠ-2