Kariérní poradenství

-   Volba povolání, výběr střední školy

V rámci předmětu „Svět práce“ se žáci  8. a 9. ročníku seznamují s možnostmi svého profesního uplatnění na základě sebepoznávání. Učí se orientovat v pracovních činnostech různých profesí a poznávají zákonitosti trhu práce. Seznamují se s možnostmi dalšího vzdělávání, nabídkou služeb poradenských center apod.

V 9. ročníku mají žáci ve své kmenové třídě k dispozici složku s letáky jednotlivých škol včetně studijních nebo učňovských oborů. U výchovného poradce školy si mohou zapůjčit brožury s informacemi o středních školách v Praze a okolí.

 

TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VE ŠK. ROCE 2016/2017 A DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE

 

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů

Hlaďo, Petr - Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 44 stran.

publikace ke stažení publikace ke stažení (1,38 MB) na www.nuv.cz


Autoři rozebírají otázky počátku volby další vzdělávací dráhy a profesní dráhy pohledem žáků a rodičů, míru rozhodování o volbě školy a profese v rodině, přičemž jsou srovnávány názory žáků základních škol, středních odborných škol a středních odborných učilišť. Dále je pozornost věnována vlivu sociálního okolí žáka na rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze, opět v porovnání pohledu žáků a rodičů. Výrazná pozornost je věnována informačním zdrojům a jejich efektivitě, a to jak osobních, tak institucionálních, dále i využívání poradenských služeb.

V závěru jsou shrnuty zásadní poznatky k jednotlivým problémům kariérové volby a poradenství a jsou zde uvedena pečlivě zformulovaná doporučení.

Jak vyhledat správnou školu – Znáte své dítě –

Studijní předpoklady – schopnost efektivně se učit, úroveň volných vlastností (schopnost sledovat určitý cíl, překonávat obtíže), motivace ke studiu, stávající prospěch