Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školka plná pohody vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, který je použit jako osnova pro tvorbu vlastního vzdělávacího programu, metody a formy práce vycházejí z mezinárodního vzdělávacího programu Začít spolu.

Program vychází z osobnostně rozvíjejícího modelu, který klade důraz na rozvoj možností a vlastní potenciál dětí. Dítěti v procesu výchovy a vzdělávání poskytujeme podpůrnou atmosféru založenou na porozumění, bezpodmínečném přijetí dítěte, uznání a empatickém naslouchání. Důraz je kladen na úctu k dítěti, respekt a důvěru, orientaci na jeho vnitřní aktivitu, tvořivost, vlastní prožitky a zkušenosti. Učitelka je dítěti spíše partnerem, pomocníkem a průvodcem na jeho cestě k poznávání, respektuje to, že každé dítě má právo být jiné. Cílem pedagogického procesu je dosáhnout vysokého stupně samostatnosti dětí, individuálního získávání kompetencí, které budou děti schopny uplatňovat v dalším životě a vzdělávání. K dosažení tohoto cíle se v MŠ využívá různých forem a metod práce.

Program je koncipován tak, aby vyhovoval zvláštním individuálním potřebám i kulturním tradicím naší země. Řada rysů je společných všem třídám v MŠ: důraz na individuální přístup ke každému dítěti, vedení dětí k samostatnému rozhodování – k volbě a odpovědnosti, rozvíjení schopností, znalostí a dovedností dětí prostřednictvím plánované činnosti, center aktivit a pozorování, důraz na účast rodiny.

V tomto programu je kladen důraz na osobnost dítěte, na možnost jeho volby, výběru činnosti a věnování se jí celým srdcem. Děti pracují v moderním bezpečném uspořádání třídy v tzv. centrech aktivit, která jsou pro děti označená obrázkem a názvem – hudba, domácnost, velké a malé kostky, stolní manipulační hry, ateliér, dílna, pokusy a objevy, dramatické hry, knihy a písmena. Centra (koutky) jsou vybavena standardním typizovaným a novým nábytkem pro děti, který je v úrovni očí dětí, je zde dostatek materiálu, hraček, pomůcek a dalšího vybavení, vše je dětem dostupné, dále je zde zachována určitá intimita, soukromí skupinky dětí. Tento program učí děti hrou a praktickou činností (např. děti vaří čaj, polévku v domácnosti apod.)

Úspěch celé práce v MŠ závisí na týmové spolupráci, vzájemného respektu, tolerance a úctě, na klidném, příjemném a veselém přístupu k dětem, k sobě navzájem, dostatku citových podnětů.