Platby v mateřské školce

     Platby pro školní rok  2013/2014

    

 

     Úplata za předškolní vzdělávání

  • Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena vždy na období školního roku a zveřejní ji ředitel mateřské školy nejpozději 30. června předcházejícího školního roku. Vypočítává se ze skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů MŠ na dítě v uplynulém kalendářním roce (viz Vyhláška č. 14/2005 Sb.
  • Výše úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2013/2014: 600 Kč/měsíc 
  • Úplatu za předškolní¨vzdělávání je nutno uhradit buď složenkou nebo převodem na bankovní účet školy 4236061/0100 do 15. dne příslušného měsíce. Pro platbu úplaty  používejte variabilní symboly, které byly vašemu dítěti přiděleny. Seznam variabilních symbolů je k dispozici ve vestibulu mateřské školy
  • Dnem 1.1.2012 vstoupila v platnost novela Školského zákona, která upravuje úplatu školného pro předškolní děti. Bezúplatné období trvá 12 měsíců a poté jsou rodiče povinni školné znovu platit (týká se dětí s odkladem školní docházky)
  • Vzdělávaní cizinců se řídí novelou Školského zákona 343/2007 Sb., §20 odst. 2 písm. b/d a odst. 3 v plném znění /za stejných podmínek jako občanům ČR/ viz směrnice „Úplata za předškolní vzdělávání“ 

 

 

      Úplata za školní stravování

  • Úplatu za školní stravování projednává zákonný zástupce s vedoucí školní jídelny při mateřské škole a řídí se provozním řádem školní jídelny.
  • Denní částka stravného (včetně nápoje) je rozvržena pro jednotlivé kategorie takto:

děti ve věku 3 – 6 let

                                                                přesnídávka             8  Kč

                                                                oběd                       18  Kč                      

                                                                svačina                     6  Kč

                                                                celkem                  32  Kč

děti ve věku 7 – 10 let

                                                               přesnídávka             9  Kč

                                                               oběd                         21 Kč

                                                               svačina                     6  Kč

                                                               celkem                   36  Kč

 

Finanční limity na nákup potravin a cenové rozdíly mezi jednotlivými věkovými kategoriemi (i mezi jednotlivými druhy jídel) jsou dány vyhláškou 107/2005 Sb.

Platbu úhrady za stravování dítěte (vedoucí školní jídelny oznámí částku stravného na daný měsíc do 3. pracovního dne v měsíci) je možno provést složenkou nebo platebním příkazem z účtu u jakékoliv banky nebo peněžního ústavu nebo formou trvalého příkazu (po dohodě s vedoucí školní jídelny). Předepsanou částku je  nutné zaplatit nejpozději do 15. dne v měsíci – tyto poplatky za stravu jsou jediným zdrojem pro nákup potravin  (neexistují žádné jiné dotace či příjmy na potraviny pro děti).